Newsletter

Wydawnictwo Trzecie Oko

Wyrażam zgodę na otrzymywanie newslettera i informacji handlowych od Wydawnictwa Trzecie Oko.

Zgoda jest dobrowolna. Mam prawo cofnąć zgodę w każdym czasie (dane przetwarzane są do czasu cofnięcia zgody). Mam prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego lub przeniesienia danych. Administratorem jest Wydawnictwo Trzecie Oko Fundacji Szansa – Jesteśmy Razem z siedzibą w Warszawie, ul. Chlubna 88. Administrator przetwarza dane zgodnie z Polityką Prywatności dostępnej na stronie internetowej Fundacji Szansa – Jesteśmy Razem https://szansajestesmyrazem.org/index.php/prywatnosc

I agree to receive the newsletter and commercial information from Third Eye Publishing.

Consent is voluntary. I have the right to withdraw my consent at any time (data are processed until the withdrawal of consent). I have the right to access, rectify, delete or limit processing of the data, the right to object, the right to submit a complaint to the supervisory authority or transfer the data. The administrator is Third Eye Publishing located in Warsaw, Poland, ul. Chlubna 88. The administrator processes data in accordance with the Privacy Policy available on the website of the Chance Foundation – We Are Together https://szansajestesmyrazem.org/index.php/prywatnosc